Řídící výbor

logolink_op_vvv_hor_barva_cz

Role Řídícího výboru je přímo spjatá s procesem plánování, tvorbou a schvalování MAP. Jeho složení by mělo reprezentativně odpovídat složení partnerství MAP. Partnerství MAP může vytvářet další organizační prvky (pracovní skupiny, apod.) a forma organizace je plně v kompetenci každého partnerství. Řídící výbor je povinný pro všechna partnerství. Řídící výbor si volí svého předsedu, definuje si vlastní postupy rozhodování. Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. Při sestavování výboru je potřeba zajistit reprezentativnost z pohledu vzdělávání v daném území.

Složení Řídícího výboru:

Povinní zástupci:

 • zástupce realizátora projektu MAP
 • zástupce kraje
 • zástupci zřizovatelů škol – školy bez rozdílu zřizovatele, tj. včetně soukromých a církevních
 • vedení škol, výborní učitelé (učitelé – leadry tak, jak je chápe kariérní systém), zástupci ze školních družin (platí pro ZŠ)
 • školy mateřské a základní bez rozdílu zřizovatele, tj. včetně
 • soukromých a církevních
 • zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání (mimo družin)
 • zástupci základních uměleckých škol
 • zástupce KAP
 • zástupce rodičů, kteří jsou doporučeni školskými radami nebo organizacemi (NNO) sdružujícími rodiče
 • lokální konzultant ASZ – povinný partner pro územní obvody obcí ORP, na kterých se nachází sociálně vyloučená lokalita zařazená do Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám
 • zástupce ITI nebo IPRÚ – pouze v relevantních případech, tj. území MAP, které se překrývá s územím, pro které je zpracováno ITI nebo IPRÚ
 • zástupce MAS působících na území MAP (výjimkou je stav, kdy MAS v území není, anebo pokud je MAS žadatelem a realizátorem projektu).

Doporučení zástupci:

 • zástupce mikroregionů na území MAP
 • další zástupci dle návrhu dalších členů Řídícího výboru.

Řídící výbor je především platformou:

 • kde se odehrává spolupráce všech relevantních aktérů ve vzdělávání v daném území (na základě reprezentativního zastoupení)
 • která je hlavním představitelem MAP – projednává podklady a návrhy k přípravě, realizaci a evaluaci MAP
 • která zprostředkovává přenos informací v území
 • která schvaluje Strategický rámec MAP do roku 2023.

Členové řídícího výboru

č. Pozice Jméno Výkon práce
1. zástupce realizátora projektu MAP Ing. Jana Urbánková hlavní manažer projektu 
2. zástupce kraje Ing. Stanislav Jambor vedoucí oddělení vzdělávání a evr. programů (odbor školství, mládeže a tělovýchovy)
3. zástupce zřizovatelů škol Ing. Bronislav Grulich starosta města Jáchymov
4. zástupce vedení škol – praktická ZŠ Mgr. Pavlína Zapletalová ředitelka ZŠ Ostrov, příspěvková organizace
5. zástupce vedení škol- ZŠ Mgr. Martin Fous ředitel ZŠ JVM Ostrov
6. zástupce vedení MŠ Bc. Jolana Nečová MŠ Halasova Ostrov
7. zástupce výborních učitelů Mgr. et Mgr. Lenka Arnoldová učitelka ZŠ Ostrov, příspěvková organizace
8. zástupce družin Jarmila Perutková vedoucí družiny ZŠ JVM Ostrov
9. zástupce organizací neformálního a zájmového vzdělávání  Mgr. Jana Múčková PR, akce v MK Ostrov
10. zástupce ZUŠ Mgr. Irena Konývková ZUŠ Ostrov
11. zástupce KAP Mgr. Eva Saligerová hlavní manažer projektu KAP
12. zástupce rodičů se souhlasem školských rad Bc. Dana Čerepešová člen školské rady Merklín
13. zástupce rodičů se souhlasem školských rad Stanislava Halilovová rodič ze ZŠ JVM Ostrov
14. lokální konzultant ASZ není relevantní
15. zástupce IPRÚ Ing. Bc. František Škaryd vedoucí odboru kultury, školství a tělovýchovy Magistrátu města Karlovy Vary
16. zástupce MAS působících na území MAP Ing. Jana Urbánková hlavní manažer projektu 
17. zástupce mikroregionů na území MAP Ing. Markéta Moravcová Sdružení Krušné hory- západ
18. zástupce města Ostrov jako partnera projektu Ing. Josef Železný místostarosta města Ostrov