Popis fungování MAP

logolink_op_vvv_hor_barva_cz

 

Souvislosti projektu

Místní akční plán lze chápat dvojím způsobem. Může se jednat o dokument, který vznikne během realizace projektu „MAP rozvoje vzdělání v území ORP Ostrov“, ale zároveň se také jedná o proces strategického plánování za využití metod komunitního projednávání a expertního posuzování v oblasti výchovy a vzdělávání dětí a žáků  na území realizace projektu. Místní akční plán jakožto dokument bude pak výstupem tohoto procesu.

Místní akční plány pro mateřské a základní školství jsou zpracovávány na území celé České republiky, přičemž jako území jednotlivých projektů byla zvolena území obcí s rozšířenou působností.

Místní akční plány jsou součástí tzv. akce KLIMA (K – kultura učení, L – leadership, I – inkluze, M – mentoring/metodická podpora, A – aktivizační formy výuky), která představuje soustavu aktivit jdoucích napříč Prioritní osou 3 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Všechny místní akční plány mají být „prioritně zaměřeny na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnují oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.“ (Postupy zpracování místních akčních plánů, str. 8)

Vize akce KLIMA říká toto: „Chceme v našich školách rozvíjet motivující kulturu zaměřenou na maximální úspěch pro každého žáka a každého učitele a trvalý pedagogický rozvoj celé školy.“ (Postupy zpracování místních akčních plánů, str. 4)

Ačkoliv vize, cíle, povinné a doporučené postupy jsou stejné pro všechny místní akční plány, je třeba při realizaci projektu respektovat místní specifika, a tudíž cesty k dosažení cílů se pro jednotlivé projekty liší. Následující odstavce popisují fungování projektu „MAP ORP Ostrov“.

Příprava projektu

Samotné realizaci projektu předcházelo jednání o nositeli projektu a zpracování a podání žádosti o dotaci. Naše území ORP Ostrov se skládá ze 14 jednotlivých obcí. Místní akční skupina má již zkušenosti s komunitním plánováním, zpracováváním strategických dokumentů, logikou dotací z EU a státního rozpočtu a také má znalosti území. Během zpracování žádosti o dotaci svou účast v projektu deklarovalo více než 70 % oslovených základních a mateřských škol na území. Všem zřizovatelům a školám byly vysvětleny cíle projektu a výhody zapojení do projektu. Projekt je otevřený a proto i dosud nezapojené školy mohou během realizace do projektu přistoupit.

Činnosti projektu se uskutečňují v několika rovinách. Jádrem projektu je projektový tým, který byl sestaven nositelem projektu. Další úrovní jsou povinná platforma Řídící výbor a pracovní skupiny. Subjekty zapojené do projektového týmu, řídícího výboru, pracovních skupin a další spolupracující subjekty tvoří tzv. Partnerství. Všechny zapojené školy, jejich zřizovatelé a další relevantní aktéři se budou moci dle svého zájmu a možností moci účastnit různých tematických setkání, workshopů, aktivit sdílení dobré praxe a zkušeností apod.

Projektový tým

Projektový tým je úzká skupina pracovníků, která má na starosti realizaci všech aktivit projektu.

 • Odpovědnost za celkové řízení projektu má hlavní manažer, který koordinuje průběh projektu a zajišťuje realizaci aktivit.
 • Věcný manažer zajišťuje realizaci aktivit.
 • Finanční manažer je odpovědný za řízení finančních toků projektu.
 • Projektovému týmu pomáhá administrátor školského portálu.
 • Experti v oblastech výchovy a vzdělávání dětí v mateřských školách, základního školství a inkluze přispívají k tvorbě dokumentu z hlediska své odbornosti. Jsou také garanty pracovních skupin reflektujících povinná opatření projektu.

Řídící výbor

Povinným orgánem projektu je Řídící výbor, který bude schvalovat základní dokumenty a výstupy projektu a je také platformou pro přenos informací do území. Složení Řídícího výboru reprezentativně zastupuje území a klíčové aktéry ve výchově a vzdělávání dětí a žáků. Před jeho sestavováním proběhla nejprve tvorba seznamu klíčových aktérů, kteří byli následně osloveni a vyzváni k účasti v tomto orgánu.

Složení Řídícího výboru:

Ing. Jana Urbánková realizátor projektu
Ing. Josef Železný partner projektu (Město Ostrov)
Ing. Stanislav Jambor kraj
Ing. Bronislav Grulich zřizovatelé škol
Mgr. Pavlína Zapletalová vedení škol ZŠ
Mgr. Martin Fous  
Jana Hroudová vedení škol MŠ
Mgr. et Mgr. Lenka Arnoldová učitelé
Jarmila Perutková zástupci družin
Mgr. Irena Konývková ZUŠ
Mgr. Jana Múčková neformální vzdělávání
Bc. Dana Čerepešová zástupce rodičů
Stanislava Halilovová zástupce rodičů
Mgr. Eva Saligerová hlavní manažer -krajský akční plán
Není relevantní Agentura pro sociální začleňování
Ing. Bc. František Škaryd IPRÚ Karlovy Vary
Ing. Jana Urbánková MAS
Ing. Markéta Moravcová mikroregion

Pracovní skupiny reflektují povinná a doporučená opatření místního akčního plánu definovaná Postupy zpracování místních akčních plánů. Jsou to:

 1. předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita,
 2. čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání,
 3. inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem,
 4. rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, rozvoje kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání, kariérové poradenství na základních školách,
 5. volnočasové aktivity a rozvoj dalších kompetencí.

Činnost pracovních skupin bude koordinována hlavním manažerem projektu za pomoci věcného manažera. Pro vznik pracovních skupin bude postupováno obdobně jako v případě vzniku Řídícího výboru s tím rozdílem, že v rámci pracovních skupin se očekává od členů práce v podobě plnění úkolů směřujících k naplnění cílů projektu a tvorbě dokumentu MAP. Pracovní skupiny jsou více otevřené a flexibilnější než Řídící výbor. Během vlastní realizace projektu můžeme dojít k potřebě vzniku další pracovní skupiny.

Postup realizace projektu

Realizace projektu „MAP rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov“ postupuje dle metodiky „Postupy zpracování místních akčních plánů“ s ohledem na místní specifika území, přičemž rozvoj partnerství je spojujícím tématem celého projektu. Cílem je prohlubování již existující partnerství a bude budována další širší spolupráce mezi aktéry ve vzdělávání na území.

Hlavní aktivita projektu se skládá z dílčích aktivit nazvaných:

 • dohoda o prioritách,
 • akční plánování,
 • budování znalostních kapacit.

Na konci roku 2015 proběhlo ze strany Ministerstva školství dotazníkové šetření na školách. Agregované výstupy tohoto šetření jsou také jedním z podkladů pro tvorbu priorit projektu. Zároveň je na území projektu realizováno vlastní dotazníkové šetření.

 Strategický rámec – investice

Tato dotazníková šetření, metaanalýza, tematická setkávání a komunikace přímo se školami, zřizovateli a dalšími aktéry jsou podkladem pro nastavení priorit a Strategického rámce zahrnujícího seznam investičních záměrů. Zahrnutí některých typů investic do Strategického rámce je podmínkou pro čerpání dotace z Integrovaného regionálního operačního programu SC 2.4. Z tohoto důvodu je první období realizace projektu věnováno především zjišťování podkladů pro Strategický rámec s přihlédnutím k vymezení problémových oblastí a klíčových problémů.

Neinvestiční opatření

Na Strategický rámec navazuje akční plánování neinvestičních opatření pro aktivity škol a aktivity spolupráce a následně tvorba finální verze místního akčního plánu. Opět je zvolena metoda komunitního projednávání, kdy budou probíhat setkávání dle povinných opatření, doporučených opatření a zvolených volitelných opatření MAP.

Budování znalostních kapacit

V tomto projektu mohou být realizovány vzdělávací aktivity. Cílem této dílčí aktivity není suplovat aktivity dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Smyslem je přenos dobré praxe, sdílení zkušeností a navázání další spolupráce do budoucna. Dalším přínosem je lepší uchopení teoretického zpracovávání dokumentu na základě prožité a sdílené realizované dílčí aktivity.

Další aktivity projektu

Na tomto místě je třeba ještě zmínit další povinné aktivity projektu, kterými se zabývá projektový tým. Jedná se o evaluaci (vnitřní a vnější), řízení projektu a řízení MAP.
Popis projektu včetně popisu realizace klíčových aktivit projektu je dále blíže vyspecifikován v příloze č. 40 žádosti o dotaci na projekt MAP v území ORP Ostrov.