Komunikační strategie

logolink_op_vvv_hor_barva_cz

Projekt „MAP rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov“ využívá metod komunitního projednávání ve spojení s expertním zpracováním. Použití metody komunitního projednávání pro oblast předškolního, základního školství a výchovu a vzdělávání dětí a žáků je inovativním prvkem, jde o využití spíše neúředního a neformálního charakteru setkávání.

Při přípravě projektu byly osloveny všechny základní a mateřské školy a jejich zřizovatelé na území realizace projektu.

Na začátku realizace projektu byl sestaven seznam klíčových aktérů. Toho bylo využito pro sestavování Řídícího výboru a pracovních skupin. Seznam klíčových aktérů slouží jako adresář pro adresné rozesílání pozvánek na tematická setkávání, workshopy, setkání pracovních skupin, aktivity vedoucí k výměně zkušeností a sdílení dobré praxe apod. A dále pro zasílání podkladů pro souhrnné zprávy o realizaci projektu a dalších informací. Celý projekt je otevřený, takže se mohou připojovat ke spolupráci další aktéři.

Informace o realizaci projektu jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách nositele projektu – MAS Krušné hory, o.p.s..

Komunikační strategie popisuje způsob oslovení a zapojení všech cílových skupin projektu, tedy:

  • děti a žáci,
  • pedagogičtí pracovníci,
  • pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže,
  • pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství,
  • pracovníci popularizující vědu a kurikulární reformu,
  • rodiče dětí a žáků,
  • vedoucí pracovníci škol a školských zařízení,
  • veřejnost,
  • zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působících ve vzdělávací politice.

Děti a žáci: tato cílová skupina je zapojena do projektu nepřímo díky přínosům projektu pro ni prostřednictvím učitelů. Konkrétní zapojení dětí a žáků do aktivit projektu je možné pomocí anket nebo během aktivit pro učitele na přenos dobré praxe. Mělo by dojít k vytvoření nabídky kvalitní volnočasové aktivity pro smysluplné trávení volného času a jejich propojení s oblastí vzdělávání.

Pedagogičtí pracovníci: jsou zapojeni prostřednictvím pracovních skupin, Řídícího výboru, svou účastí na tematických setkáváních, při aktivitách předávání dobré praxe a sdílení zkušeností. Přínosem pro tyto pracovníky jsou aktivity umožňující navázání spolupráce, možnost sdílení poznatků a dobré praxe, což vede k jejich rozvoji. Nové znalosti a dovednosti budou moci uplatnit při přímé práci s žáky. Další motivací je možnost rozšíření a zkvalitnění kompetencí v dovednostech směřujících ke skupině žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků se sociálním znevýhodněním.

Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže: ke spolupráci jsou oslovováni také zástupci neformálního a zájmového vzdělávání. Mohou se zapojit do pracovních skupin, účastnit se tematických setkávání, podílet se na přenosu zkušeností vzájemně a mezi zástupci zájmového a formálního vzdělávání. Cílem je prohloubení a budování spolupráce, neboť zájmové a neformální vzdělávání plní svou nezastupitelnou roli ve výchovně vzdělávacím procesu. Vytvořením vhodných volnočasových aktivit dopomohou tito pracovníci ke smysluplnému využití volného času dětí a žáků do 15 let.

Pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství: cílovou skupinou se rozumí pracovníci působící v organizacích zaměřených na vzdělávání, výzkum a poradenství, jako jsou pedagogicko-psychologické poradny, NNO, NIDV, Eduin, výzkumné ústavy kariérní poradny, nadace atd., jejichž podíl na aktivitě budování znalostních kapacit je neopomenutelný. V rámci klíčových aktivit projekt cílí na větší propojení těchto pracovníků s ostatními aktéry vzdělávání a k podněcování inovací ve vzdělávání s důrazem na sociálně vyloučené skupiny, žáky ohrožené školním neúspěchem a na podporu poradenství a polytechnického vzdělávání. Tito pracovníci se opět mohou zapojit do pracovních skupin, účastnit se tematických setkávání apod.

Pracovníci popularizující vědu a kurikulární reformu: obdobně i tito pracovníci se mohou zapojit do pracovních skupin, tematických setkávání a také při předávání zkušeností, např. ohledně nových výukových metod. K zapojení zástupců této skupiny bude využito především osobních kontaktů aktérů projektu. Motivací cílové skupiny je možnost získání nových profesních dovedností, které budou moci využít v přímé práci s žáky a změnit tak dosavadní systém vzdělávání.

Rodiče dětí a žáků: je důležité, aby se rodiče zapojili do vzdělávání svých dětí. Pro rodiče může být motivující budoucnost jejich dětí a kvality výuky. Velice účinné je, pokud mají rodiče dojem, že jej jejich dítěti věnována maximální péče. Navazováním kontaktů rodičů, žáků a školy by mělo vést k prohloubení jejich další spolupráce a k výraznému snižování popř. eliminaci rizikových faktorů.

Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení: jsou klíčovou skupinou z hlediska přenosu informací a nabídek možností využití aktivit projektu pro pedagogické pracovníky, další pracovníky ve školách, rodiče dětí a žáků apod. Vedoucí pracovníci škol jsou zapojeni v Řídícím výboru, v pracovních skupinách a také v projektovém týmu jako experti. Tato cílová skupina je také do přípravy a realizace strategického rámce místních akčních plánů. Komunikačním kanálem je především adresné zasílání informací, pozvánek apod. a také osobní komunikace členů projektového týmu a vedoucími pracovníky.

Veřejnost: přínos pro veřejnost je spojen s vytvořením motivující kultury na školách. Veřejnost je informována prostřednictvím webu a článků. Díky otevřenosti projektu je možno zapojení i této skupiny do aktivit projektu. V seznamu klíčových aktérů jsou jako zástupci této skupiny uvedeni starostové obcí, kteří nejsou zřizovateli škol, ale jsou na území realizace projektu. Motivací pro veřejnost může být zvýšení povědomí o dostupnosti a kvalitě vzdělávání v rámci ORP.

Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působících ve vzdělávací politice: zřizovatelé škol jsou také důležitými aktéry projektu. Zástupci zřizovatelů jsou členy Řídícího výboru, dále se mohou účastnit tematických setkávání, pracovních skupin, apod. Spolupráce mezi zřizovateli a vedením škol je důležitá z hlediska investičních, ale i neinvestičních záměrů. Hlavním komunikačním kanálem je adresné zasílá pozvánek, zpráv a dále osobní komunikace členů projektového týmu se zástupci této skupiny.