Jednací řád Řídícího výboru projektu „MAP rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov“

logolink_op_vvv_hor_barva_cz

I.Úvodní ustanovení

 • Tento jednací řád upravuje jednání Řídícího výboru v rámci projektu „MAP rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov“
 • Partnerství MAP  je dobrovolným sdružením subjektů, aktivně podporujících rozvoj vzdělávací soustavy v území projektu.
 • Svolavatelem a garantem činnosti Řídícího výboru a partnerství MAP je MAS Krušné hory, o.p.s.
 • Řídící výbor byl ustaven dne 8. 6. 2016 v souladu s metodikou MŠMT „Postupy zpracování místních akčních plánů“ jako přílohou výzvy č. 02_15_005 „Místní akční plány rozvoje vzdělávání“, vyhlášené Řídícím orgánem OP VVV dne 8. září 2015.

II.Působnost

 • Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem Partnerství v rámci projektu „MAP ORP Ostrov“.
 • Řídící výbor je především platformou, na níž se odehrává spolupráce všech relevantních aktérů ve vzdělávání v území projektu, a to na základě reprezentativního zastoupení.
 • Řídící výbor projednává podklady a návrhy k přípravě, realizaci a evaluaci MAP.
 • Řídící výbor zprostředkovává přenos informací v území.
 • Řídící výbor schvaluje:
  • analytickou část MAP
  • lokální vizi vzdělávání
  • vymezení prioritních oblastí a SWOT – 3 analýzu pro každou z oblastí
  • strategickou část MAP
  • strategický rámec MAP
  • investiční priority (v případě, že pro charakter investiční priority je vyžadováno schválení Řídícím výborem dle „Postupů zpracování místních akčních plánů“)
  • akční plán (neinvestiční opatření, aktivity škol a aktivity spolupráce)
  • průběžnou evaluaci
  • závěrečnou evaluaci
  • seznam relevantních aktérů
  • komunikační strategii
  • popis fungování MAP

III. Složení řídícího výboru

 • Řídící výbor je tvořen zástupci klíčových aktérů, ovlivňujících oblast vzdělávání na území projektu.
 • Při sestavování a případné obměně členů výboru je potřeba vždy zajistit reprezentativnost z pohledu vzdělávání v daném území.
 • Řídící výbor má povinné a doporučené členy.

a. povinní členové jsou

 • zástupce realizátora projektu „MAP ORP Ostrov“
 • zástupce Karlovarského kraje
 • zástupci zřizovatelů škol – školy bez rozdílu zřizovatele, tj. včetně soukromých a církevních
 • vedení škol, výborní učitelé (učitelé – leadři tak, jak je chápe kariérní systém), zástupci ze školních družin (platí pro ZŠ) – školy mateřské a základní bez rozdílu zřizovatele, tj. včetně soukromých a církevních
 • zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání (mimo družin)
 • zástupci základních uměleckých škol
 • zástupce KAP
 • zástupce rodičů, kteří jsou doporučení školskými radami nebo organizacemi (NNO) sdružujícími rodiče
 • lokální konzultant Agentury pro sociální začleňování – pokud je v území obec s KP k SVL.
 • zástupce IPRÚ Karlovy Vary
 • zástupce MAS působících na území (kromě realizátora projektu)

b. doporučení členové jsou

 • zástupci mikroregionů na území projektu
 • další zástupci dle návrhu dalších členů Řídícího výboru

IV. Struktura Řídícího výboru projektu „MAP ORP Ostrov“

 1. Hlavním manažer projektu je zástupce MAS Krušné hory, o.p.s. Hlavní manažer projektu je zároveň zástupcem realizátora projektu v Řídícím výboru.

a. povinnosti

 • svolává jednání Řídícího výboru
 • navrhuje program jednání
 • vede jednání Řídícího výboru
 • zajišťuje pořízení zápisu z jednání

b. práva

 • účastní se jednání
 • hlasuje při jednání
 • vznáší návrhy, připomínky
 • navrhuje nové členy Řídícího výboru a Partnerství MAP, včetně předsedy Řídícího výboru
 • navrhuje odvolání členů Řídícího výboru a Partnerství MAP, včetně předsedy Řídícího výboru
 1. Zástup hlavního manažera projektu. Jeden z členů realizačního týmu projektu je pověřený zastupováním hlavního manažera projektu v době jeho nepřítomnosti.

a. povinnosti

 • svolává jednání Řídícího výboru v případě nepřítomnosti hlavního manažera projektu
 • navrhuje program jednání v případě nepřítomnosti hlavního manažera projektu
 • vede jednání Řídícího výboru v případě nepřítomnosti hlavního manažera projektu
 • zajišťuje pořízení zápisu z jednání v případě nepřítomnosti hlavního manažera projektu

b. práva

 • účastní se jednání
 • v případě nepřítomnosti hlavního manažera projektu hlasuje za něj
 • vznáší návrhy, připomínky
 • navrhuje nové členy Řídícího výboru a Partnerství MAP
 • navrhuje odvolání členů Řídícího výboru a Partnerství MAP, včetně předsedy Řídícího výboru (v případě nepřítomnosti hlavního manažera projektu)
 1. předseda Řídícího výboru je volen členy Řídícího výboru

a. povinnosti

 • vede a předsedá jednání Řídícího výboru, pokud k tomu neurčí jiného člena Řídícího výboru
 • řídí hlasování Řídícího výboru
 • podepisuje rozhodnutí Řídícího výboru
 • určuje ověřovatele zápisu
 • reprezentuje Partnerství MAP

b. práva

 • účastní se jednání
 • hlasuje při jednání
 • vznáší návrhy, připomínky
 • navrhuje nové členy Řídícího výboru a Partnerství MAP
 • navrhuje odvolání členů Řídícího výboru a Partnerství MAP
 • má rozhodovací pravomoc v případě rovnosti hlasů
 • může odstoupit bez udání důvodu
 • navrhuje nového předsedu Řídícího výboru
 1. členem Řídícího výboru je subjekt (organizace), který byl přizván ke spolupráci a s tímto členstvím vyslovil souhlas. Prostřednictvím svého zástupce/svých zástupců má práva
 • účastnit se jednání
 • hlasovat při jednání
 • vznášet návrhy, připomínky
 • navrhovat nové členy (partnery)
 • navrhovat odvolání členů (partnerů)
 • navrhovat předsedu Řídícího výboru
 • navrhovat odvolání předsedy Řídícího výboru

V. Svolání jednání Řídícího výboru MAP

 1. Jednání Řídícího výboru projektu „MAP ORP Ostrov“ svolává hlavní manažer projektu. Četnost jednání Řídícího výboru je dána požadavky na Řídící výbor během realizace projektu v souladu s platnou metodikou pro zpracování místních akčních plánů. Jednání Řídícího výboru probíhá minimálně jednou za půl roku. Členové Řídícího výboru mohou požádat manažera o svolání mimořádného jednání Řídícího výboru.
 2. Program jednání navrhuje hlavní manažer projektu ve spolupráci s jeho členy.
 3. Jednání Řídícího výboru je svoláváno písemnou pozvánkou, zasílanou v elektronické podobě tak, aby ji členové Řídícího výboru obdrželi nejpozději 7 dní před zasedáním. Pozvánka musí obsahovat kromě místa a doby zasedání také návrh programu nebo program jednání.

VI. Jednání Řídícího výboru

 1. Jednání Řídícího výboru vede hlavní manažer projektu, příp. zástupce pověřený zastupováním hlavního manažera v době jeho nepřítomnosti.
 2. Z jednání Řídícího výboru je pořizován písemný zápis, který je do 7 dnů rozeslán všem členům Řídícího výboru v elektronické podobě. Písemný zápis musí obsahovat datum jednání, soupis přítomných členů Řídícího výboru a obsah jednání, včetně dohodnutých závěrů a v případě hlasování o jednotlivých bodech i poměrné výsledky hlasování. Vypracováním zápisu z jednání je pověřen hlavní manažer projektu nebo jím pověřená osoba. Z jednání je pořízena prezenční listina.
 3. Jmenovaní členové Řídícího výboru mohou v případě závažných důvodů místo své osoby na jednání vyslat určeného zástupce. Ve výjimečných případech, neumožňujících přítomnost člena Řídícího výboru ani jeho zástupce, mohou členové Řídícího výboru zaslat hlavnímu manažerovi projektu písemné vyjádření k předloženým bodům programu, nejpozději 1 den před zasedáním Řídícího výboru.
 4. Na jednání Řídícího výboru mohou být přizváni hosté ad hoc podle řešené problematiky. Návrh na zařazení hostů do programu jednání Řídícího výboru musí být předložen hlavnímu manažerovi projektu nejpozději 2 dny před zasedáním Řídícího výboru.

VII. Hlasování Řídícího výboru

 1. Povinnost předmětu hlasování je dána platnou metodikou pro tvorbu místních akčních plánů.
 2. Hlasování probíhá veřejně.
 3. Řídící výbor je usnášeníschopný, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech členů.
 4. Každá osoba v Řídícím výboru hlasuje jednou bez ohledu na počet organizací, které zastupuje.
 5. Návrh je přijat nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů Řídícího výboru.
 6. V případě rovnosti hlasování rozhoduje hlas předsedy Řídícího výboru nebo dle svého uvážení předseda Řídícího výboru opakuje hlasování o návrhu po diskusi k tématu.
 7. Hosté zasedání Řídícího výboru, kteří nejsou členy Řídícího výboru, nemají hlasovací právo.
 8. Pokud k tomu předseda Řídícího výboru nebo jím pověřený člen vyzve, tak v případě nepřítomnosti na jednání Řídícího výboru musí nepřítomný člen svůj souhlas/nesouhlas k předmětu hlasování sdělit písemně v termínu určeném předsedou Řídícího výboru nebo jím pověřeným členem. Za písemný souhlas/nesouhlas se považuje i elektronický způsob dodání na e-mail předsedy Řídícího výboru nebo jím pověřeného člena.
 9. V případech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, je možné hlasování prostřednictvím elektronických prostředků (e-mail, mobilní telefon formou sms). Dát hlasovat a zvolit vhodný elektronický prostředek pro hlasování může pouze předseda Řídícího výboru nebo hlavní manažer projektu. Při hlasování prostřednictvím elektronických prostředků je zakázáno používat skryté adresy, skrytá čísla nebo přezdívky. Jednoznačně formulovaná otázka je zaslána hlavním manažerem projektu všem členům Řídícího výboru na jimi sdělenou e-mailovou adresu nebo telefonní číslo. Spolu s takovou otázkou jsou vždy zaslána pravidla hlasování a jsou konkretizovány termíny. Každý člen zasílá svůj hlas pouze hlavnímu manažeru projektu. Aby bylo hlasování platné, musí do 72 hodin od zahájení hlasování prostřednictvím elektronických prostředků hlasovat pro vítězný návrh alespoň nadpoloviční většina členů. Výsledek hlasování rozešle hlavní manažer projektu do 48 hodin od ukončení hlasování. V nejbližším zápise Řídícího výboru musí být výsledky hlasování uvedeny a zápis zveřejněn.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Tento Jednací řád nabývá účinnosti schválením členy Řídícího výboru projektu „MAP ORP Ostrov“.
 2. Změny a doplňky Jednacího řádu podléhají schválení členy Řídícího výboru projektu „MAP ORP Ostrov“.

Jednací řád byl schválen Řídícím výborem v Ostrově dne 8. 6. 2016