IV. kulatý stůl

 loga-eu


Zápis
z jednání IV. kulatého stolu aktérů vzdělávání k projektu „MAP rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov“, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000018, konaného 16. 3. 2017 ve 14 hodin ve velkém sále na „Vejškovce“, Klínovecká 1407, 363 01 Ostrov.

Dne 16. 3. 2017 se sešli:
Lenka Arnoldová – ZŠ Ostrov, Pavlína Zapletalová – ZŠ Ostrov, Dana Šlapáková – ZŠ Hroznětín, Alexandra Fürbachová – Město Ostrov / MAS Krušné hory, Lenka Maxová – Člověk v tísni/ MAS Krušné hory, Jolana Nečová – MŠ Halasova Ostrov, Dagmar Chvapilová – ZŠ a MŠ Horní Blatná, Zuzana Žitná – MAS Krušné hory, Marcel Biskup – SPŠ Ostrov, Šárka Märzová – MDDM Ostrov, Jana Urbánková – MAS Krušné hory, Lucie Mildorfová – Město Ostrov, Ladislava Kulhavá – veřejnost, Dana Ptáčková – SPŠ Ostrov, Alexandr Fales – SPŠ Ostrov, František Midloch – SPŠ Ostrov, Lenka Plevková – MŠ Masarykova Ostrov, David Oncirk – Město Ostrov/ MAS Krušné hory, Věra Mühlheimová – NIDV, Jan Němeček – Člověk v tísni, Alžběta Pospíšilová – Člověk v tísni, Marie Jirková – ZŠ Merklín, Dana Albrechtová – MŠ Stráž nad Ohří, Milan Veselý – NZDM klub Ostrov, Kateřina Šplíchalová – Město Ostrov, Jana Blehová – Město Ostrov, Jana Škutová – Město Ostrov, Jana Černohorská – SPŠ Ostrov, Eva Urbanová – MAS Krušné hory, Václav Hruška – ZŠ a MŠ Ostrov, Myslbekova, Rudolf Radoň – ZŠ Ostrov, Májová.

Program:
1. Přivítání účastníků
2. Shrnutí stavu realizace projektu MAP
3. Budování znalostních kapacit – vzdělávání v rámci MAP
4. Představení termínů konání PS – náplň práce PS
5. Školský portál www.huradolavic.cz
6. Informace k tématu Prevence školního neúspěchu v ORP Ostrov
7. Informace o aktualizaci SR
8. Plán výzev IROP a OPVVV
9. Představení plánovaných aktivit škol, aktivit spolupráce a ostatních aktivity z každé pracovní skupiny:
PS 1 Předškolní vzdělávání a péče
PS 2 Čtenářská a matematická gramotnost
PS 3 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
PS 4 Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání
PS 5 Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků
PS 6 Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka
10. Skupinové zapojení partnerů do diskuze k navrhovaným aktivitách jednotlivých PS – připomínkování, korekce, možnost doplnění, spolupráce, návrhy
11. Závěr

1. Přivítání účastníků
Jednání zahájila ředitelka MAS Krušné hory, o.p.s. a hlavní manažerka projektu Ing. Jana Urbánková přivítáním a představením programu.

2. Shrnutí stavu realizace projektu MAP
Ing. Urbánková představila účastníkům průběh zpracování Místního akčního plánu a fázi, ve které se projekt nachází.

3. Budování znalostních kapacit – vzdělávání v rámci MAP
Ing. Žitná představila ve své prezentaci naplánované aktivity v rámci Budování znalostních kapacit. Jedná se o semináře tematicky zaměřené na tvorbu strategických dokumentů pro oblast školství, dále seminář zaměřený na provázanost vzdělávání od mateřské po střední školu a poslední školení na téma zadávání veřejných zakázek.

4. Představení termínů konání PS – náplň práce PS
Dále Ing. Žitná ve své prezentaci představila termíny pracovních skupin do konce května 2017 a také náplň práce pracovních skupin.

5. Školský portál www.huradolavic.cz
Mgr. Mildorfová představila další práci na školském portálu. V rámci záložky „Ředitel“ se přidala záložka Polytechnické vzdělávání, kde vznikne seznam firem poskytující odpadový materiál a školy mohou tuto možnost využít.

6. Informace k tématu Prevence školního neúspěchu v ORP Ostrov
Ing. Bc. Šplíchalová představila činnost pracovní skupiny Prevence školního neúspěchu. Představila hlavní témata (šikana, kyberšikana, syndrom CAN, záškoláctví a asistované záškoláctví), která budou zpracována do metodiky pro školy, jak se při takových situacích zachovat.

7. Informace o aktualizaci SR
Ing. Fürbachová upozornila přítomné, že se bude v květnu aktualizovat Strategický rámec. Vyzvala všechny, aby všechny svoje zamýšlené projekty nahlásili a mohly se tak dostat do SR před jeho aktualizací.

8. Plán výzev IROP a OPVVV
Pan Oncirk ve své prezentaci představil možnosti podání žádostí o dotaci pro školy. Upozornil, že není moc možností. V rámci OPVVV bude vyhlášena výzva na šablony pro zájmové vzdělávání (družiny, kluby), v rámci IROP se žádná výzva nechystá, dále informoval o možnosti podání žádostí do Fondu malých projektů pro přeshraniční spolupráci a také do nadace Proměny zaměřující se na proměnu školních zahrad.

9. Představení plánovaných aktivit škol, aktivit spolupráce a ostatních aktivity z každé pracovní skupiny:
PS 1 Předškolní vzdělávání a péče
PS 2 Čtenářská a matematická gramotnost
PS 3 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
PS 4 Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání
PS 5 Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků
PS 6 Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka

Manažer nebo konzultant každé pracovní skupiny ve stručnosti odprezentoval vymyšlené aktivity v rámci tématu. K některým aktivitám proběhla krátká diskuze či ujasnění.

10. Skupinové zapojení partnerů do diskuze k navrhovaným aktivitách jednotlivých PS – připomínkování, korekce, možnost doplnění, spolupráce, návrhy
Ing. Fürbachová zrekapitulovala dosavadní priority a cíle k nim. Informovala o celkovém přijetí přes 100 aktivit ze všech PS. Také informovala o úpravách ze strany zpracovatele MAP. Celkem po úpravách vzešlo 45 aktivit škol a 35 aktivit spolupráce. Také byli účastníci vyzváni k doplnění cílů k jednotlivým prioritám:
1.2 Podporovat rozvoj talentu a nadání, podnikavosti, iniciativy, kreativity
1.3 Podporovat rozvoj sociálních kompetencí a tolerance k odlišnostem, kulturního povědomí a mediální výchovy
1.4 Podporovat sportovní a pohybové aktivity
2.2 Podporovat a rozvíjet, aby se škola a rodič vnímali jako partneři, kteří se zapojují se do aktivit školy.
5.1 Zajistit společné plánování rozvoje vzdělávání mezi školou a jejím zřizovatelem

11. Závěr
Proběhla diskuze k jednotlivým aktivitám. Zajímavými náměty na projekty spolupráce, které byly velmi diskutovány: sdílený technik IT, sdílený rodilý mluvčí, nabídka x poptávka zajímavých prostor škol a materiálu pro dílny (zprostředkování před školský portál huradolavic.cz), sdílený psycholog a speciální pedagog, sdílený projektový manažer. Závěrem poděkovala Ing. Urbánková všem aktérům za účast. Také účastníky informovala o konání Dne polytechniky s cílem podpořit rozvoj vzdělávání dětí do 15 se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci tohoto tématu konaném dne 26. 4. 2017.

Jednání bylo v 17 hodin ukončeno.

Přílohy k zápisu:
1. Pozvánka s programem
2. Prezenční listina
3. Prezentace k bodům č. 3,4,6,8,9,10
4. Podklady pro jednání
V Ostrově dne 17. 3. 2017

Zapsala: Ing. Zuzana Žitná