III. kulatý stůl

logolink_op_vvv_hor_barva_czVe čtvrtek 20. 10. 2016 proběhl III. kulatý stůl, na který byli pozváni všichni aktéři vzdělávání v ORP Ostrov. Hlavním bodem bylo představení Strategického rámce, který by měl být schválen dne 15. 11. 2016 Řídícím výborem. Na tomto jednání svou práci představily také pracovní skupiny. Zástupce z každé pracovní skupiny prezentoval dosavadní práci. Dále byla představena pozice pracovníka inkluzivního vzdělávání pro ORP Ostrov, IT zaměstnanci MěÚ představili školský portál, který naleznete na huradolavic.cz/. Dále byla aktérům představena aktivita „Budování znalostních kapacit“, která si klade za cíl uspořádat taková školení, workshopy a sdílení dobré praxe, aby došlo k naplnění aktivit, která jsou daná žádostí. Během celého jednání se podávaly chlebíčky, koláčky a horké nápoje.

 

Fotogalerie
III. Kulatý stůl

Zápis

z jednání III. kulatého stolu aktérů vzdělávání k projektu „MAP rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov“ konaného 20. 10. 2016 ve 14 hodin ve velkém sále na „Vejškovce“, Klínovecká 1407, 363 01 Ostrov.

Dne 20. 10. 2016 se sešli:

Dana Osičková – ZŠ a MŠ Pernink, Marie Jirková – ZŠ Merklín, Alena Semotamová – MAS Krušné hory, o.p.s., Zuzana Žitná – MAS Krušné hory, o.p.s., Jana Múčková – MK Ostrov, Tomáš Peroutka – Město Ostrov, Tomáš Bujanský – Město Ostrov, Jana Urbánková – MAS Krušné hory, o.p.s., Martin Fous – ZŠ a MŠ Ostrov, Myslbekova, Šárka Gabrielová – MŠ Ostrov, Palackého, Jolana Nečová – MŠ Ostrov, Halasova, Jana Blehová – Město Ostrov, Jan Němeček – Člověk v tísni, Alžběta Pospíšilová – Člověk v tísni, Monika Šulcová – ZŠ Ostrov, Masarykova, Drahuše Nováková – ZŠ a MŠ Jáchymov, Milan Veselý – NZDM klub Ostrov, Dana Svozilová – Město Ostrov, Jitka Kořánová – Město Ostrov, David Oncirk – Město Ostrov, Jaroslava Výborná – veřejnost, Rudolf Radoň – ZŠ Ostrov, Májová, Olga Ševčíková – ZŠ Sadov, Dana Šlapáková – ZŠ Hroznětín, Dana Čerepešová – rodič, Pavlína Zapletalová – ZŠ Ostrov, Lenka Arnoldová – ZŠ Ostrov, Ludmila Marvanová – ZŠ a MŠ Abertamy, Josef Železný – Město Ostrov, Lucie Mildorfová – Město Ostrov, Dagmar Chvapilová – ZŠ a MŠ Horní Blatná, Hana Dlouhá – ZŠ a MŠ Pernink, Markéta Moravcová – Obec Velichov, Alexandra Fürbachová – Město Ostrov.

Program:

 1. Přivítání účastníků
 2. Seznámení s povinnými, doporučenými a volitelnými opatřeními
 • Opatření 1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
 • Opatření 2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
 • Opatření 3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
 • Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání
 • Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka
 • Investice do rozvoje kapacit základních škol
 1. Představení a projednání Strategického rámce MAP
 2. Nabídka prohlubování znalostních kapacit v rámci MAP pro aktéry ve vzdělávání v ORP Ostrov
 3. Seznámení s plánovanými aktivitami a činností Koordinátora inkluzivního vzdělávání vycházející ze Strategie základního školství pořízené z OP VK č. 46
 4. Představení Školského portálu pro ORP
 5. Diskuze, závěr

 

 1. Přivítání účastníků

Jednání zahájila ředitelka MAS Krušné hory, o.p.s. Ing. Jana Urbánková přivítáním a představením programu.

 1. Seznámení s povinnými, doporučenými a volitelnými opatřeními

Opatření 1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita

Pan Němeček shrnul v prezentaci dosavadní výstupy z jednání pracovní skupiny č. 1. Prezentace se obešla bez dotazů.

Opatření 2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání

Mgr. Ševčíková shrnula v prezentaci výstupy z jednání pracovní skupiny č. 2. Předestřela problematiku moderních metod ve vzdělávání (problém s neznalostí těchto metod, nezájem o jejich využití, nedostatek DVPP nebo vysoká cena za školení, letní školy, které si učitelé platí ze svého).

Opatření 3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

Mgr. Fous informoval v rámci prezentace o výstupech pracovní skupiny č. 3. Mimo téma pracovní skupiny se řešilo téma bezbariérovosti a její nutnosti k čerpání dotací. Náklady na bezbariérovost jsou příliš vysoké, školy v ORP mají problémy s technickými možnostmi škol vypořádat se s takovými úpravami.

Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání

Mgr. Radoň informoval o výstupech pracovní skupiny č. 4. Předestřel rozeslání krátkého dotazníku týkající se polytechnického vzdělávání a poprosil o jeho vyplnění. Tento dotazník je důležitý pro zpracování analýzy vybavenosti pro polytechnické vzdělávání. Konstatoval, že je nedostatek pomůcek pro polytechniku, problém s náhradami za učitele, kteří se účastní školení.

Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka

Na úvod prezentace se Mgr. Osičková zeptala, kdo je schopný mluvit plynně jedním cizím jazykem. Přihlásilo se 9 lidí z 34. Dále odpřednášela výstupy z pracovní skupiny č. 6. Konstatovala, že je nedostatek jazykářů. Dále poprosila o vyplnění dotazníků, které analyzují situaci v rámci jazykového vzdělávání v ORP Ostrov.

Investice do rozvoje kapacit základních škol

Pan Oncirk informoval o výstupech pracovní skupiny č. 7, o osobních návštěvách v MŠ a ZŠ na území ORP Ostrov. V ORP je problém s nedostatečnou připraveností projektů, s tím souvisí problematika rekonstrukce škol. Dále pan Oncirk vysvětlil dotazy ohledně bezbariérovosti. Podmínka je splněná i schodolezem.

 1. Představení a projednání Strategického rámce MAP

Ing. Fürbachová účastníky informovala o postupu prací na Strategickém rámci, k čemu slouží výstupy z pracovních skupin. Podotkla, že je potřeba doplnit prioritu č. 8, která se týká přímo dětí a žáků a jejich rozvoje. K ní je určeno 5 specifických cílů jako rozvoje klíčových kompetencí, talentované a nadané děti, sociální kompetence, sport a pohybové aktivity a jejich podpora). Z výstupů pracovních skupin byly zpracovány obecné specifické cíle. Dále byli účastníci informováni o dalších postupech a termínech. Dne 15. 11. 2016 proběhne Řídící výbor, který má za úkol schválit právě Strategický rámec. Aktéři mají 14 dnů na to, aby mohli připomínkovat Strategický rámec do jednání ŘV. Pan Oncirk apeloval na to, aby školy, které budou podávat žádost do IROP, tlačily kvůli schválení investice na své zřizovatele, pokud má být zařazeno do Místního akčního plánu.

 1. Nabídka prohlubování znalostních kapacit v rámci MAP pro aktéry ve vzdělávání v ORP Ostrov

Ing. Žitná představila aktivitu „Budování znalostních kapacit“. Představila aktérům jednotlivé aktivity a plán vzdělávání. Dále poprosila o případné připomínky a návrhy vzdělávání.

 1. Seznámení s plánovanými aktivitami a činností Pracovníka inkluzivního vzdělávání vycházející ze Strategie základního školství pořízené z OP VK č. 46

Mgr. Mildorfová představila pozici Pracovníka pro inkluzivní vzdělávání, jeho náplň činností, výstupy činností, proč byla tato pozice vytvořena. Dále apelovala na aktéry, jestli by informace o pozici nemohli předat dál svým zaměstnancům (výchovní poradci atd.). V rámci této aktivity bude setkávání pracovní skupiny, členové budou zástupci zřizovatele, ředitelů škol, OSPOD, PČR, případně městské policie, učitelů, NZDM atd. Výstupem této aktivity by měl být dokument obsahující pracovní postupy, jak řešit některé problémy ve školách. Ze strany zástupce NZDM přišla poznámka o nutnosti anonymity projednávaných případů, která byla Mgr. Mildorfovou potvrzena. Ing. Urbánková informovala o již proběhlé schůzce s OSPOD o navázání spolupráce a jejich zapojení do této aktivity.

 1. Představení Školského portálu pro ORP

Pan Peroutka a pan Bujanský představili aktérům nově vytvořený a spuštěný školský portál zaměřující se na školy v ORP Ostrov. Představili prostředí portálu, seznámili s registrací, představili jednotlivé záložky. Nyní probíhá práce na portálu, na doplnění informací o školách, kontaktů, na naplnění jednotlivých záložek, na úpravě grafického vzhledu. Ing. Urbánková informovala o návaznosti školského portálu na již proběhlý projekt OP VK, výzva 40.

 1. Diskuze, závěr

Závěrem poděkovala Ing. Urbánková všem aktérům za účast a předsevzala, že IV. kulatý stůl proběhne nejspíše v lednu 2017.

Během celého jednání byly podávány nápoje a občerstvení.

Jednání bylo v 15,40 hodin ukončeno.

Přílohy k zápisu:

 1. Pozvánka s programem
 2. Prezenční listina
 3. Prezentace k bodům č. 2, 3, 4, 5.
 4. Podklady pro jednání

V Ostrově dne 21. 9. 2016

 

Zapsala: Ing. Zuzana Žitná